English | Diamond Sutra | DeutschInternational Zen Temple – Berlin Center for Korean Seon Buddhism
Abbot: Ven. Zen Master Young San Seong Do
Oranienstr. 22, D-10999 Berlin , Germa
ny
E-mail: izentemple[at]aol.comLast update: 19.11.2018

Impressum | Datenschutz